ویزای مسافرتی
زمان تحویل دو ماه مدت اعتبار یک سال قیمت از 30000000 مدارک

ویسای توریستی کانادا چیست

ویزای توریستی کانادا یا Visitor Visa که زیر گروه Temporary Resident Visa یا

TRV تقسیم بندی می شود، یکی از انواع ویزای کانادا است که دارنده آن می تواند بسته به نوع

ویزای توریستی خود )سینگل کانادا، مولتی کانادا،

ویزای توریستی
زمان تحویل دو ماه مدت اعتبار یکسال قیمت از 300000 مدارک

عکس

تورهای خارجی

*
*
*
تعویض عکس
*
close button